Ana Sayfa İlk Abonelik, Abone Devir Ve Dönüşüm İşlemleri

İlk Abonelik, Abone Devir Ve Dönüşüm İşlemleri

 

İŞLEM ADIMLARI

 1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bürolarına başvuru yapar.
 2. Su ve Atıksu Sözleşmesi hazırlanır ve abone tarafından imzalanır.
 3. Tarifeler yönetmeliğinde belirtilen ilk abonelik bedeli ödemesi yapılır.
 4. Su ve Kanal bağlantısı yok ve Proje Onaya tabii ise; Proje Uygulama birimi ile görüşülür.
 5. Abonelik için başvurulan adreste abonelik uygunluk kontrolü saha ekipleri tarafından gerçekleştirilir ve içme suyu abonenin kullanımına açılır.

 

Not:

 • Abonelik bedelleri kredi kartı ve nakit ödeme ödeme noktalarımıza yapılabilmektedir.
 • Sicil numarası ile online ödeme de yapılabilmektedir.
 • Abonelik işlemlerinde “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” halinde Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 6. Maddesi uyarınca yasal işlem yapılır.

   

 

ALINACAK BEDELLER (KDV HARİÇ)

 
   
 • Su teminat bedeli (depozito) aboneliğin verildiği tarihteki ve aboneliğin bulunduğu tarife grubuna uygulanan (Pamukkale ve Merkezefendi) birinci kademe/kademesiz metreküp fatura bedeli üzerinden tahsil edilir.
 • İçme suyu şebeke abonelerinden; Konut abonelerinden;40 m³ teminat bedeli alınır
 • Sayaç yeri muayene ve mühürleme ücreti: İlgili kuruluşça onaylanmış projelere göre yapılan kalorifer ve sıhhi tesisatlar ile müstakil binalar vb. yerlerde şube yolu tesisatı ve sayaç yerleri muayeneye tabidirler. Muayene ücreti olarak; 125,00 TL alınır.
 • Su abone ve plaka ücreti: Su abone plaka ücreti; 25,00 TL alınır.

 

 

Not:

Abone  aşağıda belirtilen şartlarda yeni depozito bedeli alınmaz. 

a) Abone sahibinin ölümü halinde yasal mirasçılarından herhangi birinin aboneyi üzerine devir almak istemesi halinde (mevcut abonenin borcu bulunuyorsa borç devri yapılarak) depozit bedeli alınmadan abone devir işlemi yapılır.
b)Apartman yöneticilerinin üzerinde kayıtlı olan su abonelerinde, yönetici değiştiğinde veya apartman yönetim kurulu üzerine devri istendiğinde yeniden depozito bedeli alınmaz.

 

   

 

ALINACAK BEDELLER (KDV HARİÇ)

 • Depozito tutarı Ücret ve Tarifeler Listesindeki belirtilen ; Hamamlar, akaryakıt istasyonları, oteller, iplik boyahaneleri, haddehaneler, fabrikalar, mandıralar, tabakhaneler, işyerleri, ticarethaneler, bürolar, ticari faaliyet gösteren dernekler vb. yerlerden; 50 m²’ye kadar 30 m³ su tüketim miktarı karşılığında teminat bedeli alınır.
 • (51-100 ) 35 m³,(101-150 ) 40 m³,(151-200 ) 45 m³,(201-250 ) 50 m³,(251-300 ) 55 m³,300 ’den fazlası için her 50 m²'lik artış bölümünde 5 m³’lük teminat bedeli alınır. 

 • Sayaç yeri muayene ve mühürleme ücreti: İlgili kuruluşça onaylanmış projelere göre yapılan kalorifer ve sıhhi tesisatlar ile müstakil binalar vb. yerlerde şube yolu tesisatı ve sayaç yerleri muayeneye tabidirler. Muayene ücreti olarak; 125,00 TL alınır.
 • Su abone ve plaka ücreti: Su abone plaka ücreti;25,00 TL alınır.

 

 

 

ALINACAK BEDELLER (KDV HARİÇ)

 • İnşaatlar (kamu kurum ve kuruluşları adına üçüncü şahıslar tarafından yapılan inşaatlar dahil) ve şantiyelerden; 45 m³ teminat bedeli alınır.
 • Sayaç yeri muayene ve mühürleme ücreti: İlgili kuruluşça onaylanmış projelere göre yapılan kalorifer ve sıhhi tesisatlar ile müstakil binalar vb. yerlerde şube yolu tesisatı ve sayaç yerleri muayeneye tabidirler. Muayene ücreti olarak; 125,00 TL alınır.
 • Su abone ve plaka ücreti: Su abone plaka ücreti; 25,00 TL alınır.

Katılım Payı ;

 1. 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümlerine istinaden ilgili belediyesi tarafından imar durumu verilen veya inşaat ruhsatı almış gayrimenkullerin; atık su kanal bağlantısı, atık su çukuru projelerinin onaylanması, İdareye her ne ad altında olursa olsun yapacakları müracaat ve/veya yapılacak tespitler sırasında yapıda bulunan konut ve işyerlerinden katılım payı alınır.
 2. Resmi eğitim kurumları, kamu kurumları, ibadet yerleri ve kamu yararına çalışan (Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararı bulunan) dernek ve vakıflar katılım paylarından muaftır.
 3. Yapı ruhsatına esas mimari projelere su ve kanalizasyon bağlantısı bakımından su kanal uygulama projesi inceleme esnasında veya ilk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından ilgili ada parsele ait bir defaya mahsus olmak üzere katılım payı ve şebeke bağlantı yapım bedelleri tahsil edilir.
 4. Harcamalara katılma payları, bina emlâk vergi değerinin % 2’sini geçemez.
 5. Katılım payları Merkezefendi ve Pamukkale ilçelesinde olan yerlerden (belde iken 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen yerler dahil) %100’ü, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri dışındaki diğer ilçelerden (belde iken 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen yerler dahil) %50’si alınır.

Uygulama Projesi İnceleme Ve Onay Bedeli (Kdv Hariç) ;

Yapı ruhsatına esas mimari projelere su ve kanalizasyon bağlantısı bakımından su kanal durum belgesi verilebilmesi için uygulama projesi inceleme ve onay bedeli alınır. Her proje başına 416,67 TL’dir. 

 


 

 


ALINACAK BEDELLER (KDV HARİÇ)

 1. Bahçe ve sondaj abonelerinde, 300 m²’ye kadar 35 m³ teminat bedeli alınır. 300 m²’nin üzerindeki yerlerde, her 100 m² için 10 m³ ilave teminat bedeli alınır.
 2. Ortak kullanım abonelerinden 20 m³ teminat bedeli alınır.
 3. Tanker abonelerinden 20 m³ teminat bedeli alınır.
 4. Hayvancılık abonelerinden teminat bedeli alınmaz.
 5. Sera ve fidecilik abonelerinden 50 m³ teminat bedeli alınır.
 6. Belediye şirketlerinden 30 m³ depozito bedeli alınır.
 7. Ön ödemeli elektronik kartlı sayaç kullanan abonelerden depozito bedeli alınmaz.
 8. Sondaj ve kuyu suyu kullanan ve atıksuyunu, atıksu şebekesine deşarj eden atıksu abonelerinden depozito bedeli alınmaz.
 9. Grup abonelerinden depozito ve abonelik bedeli alınmaz.
 10. Belediye binaları, resmi abonelerden, belediyelere ait park bahçeler, parklarda bulunan tuvaletlerden, muhtarlık binaları ve camilerden, abonelik muayene ücreti ve depozito bedeli alınmaz.
 11. m² üzerinden alınacak depozito bedelleri 15.000,00 TL’ yi geçemez.

 

Not:

 • Ortak kullanım abonesi ;En az 3 kat ve üzeri veya 3 bağımsız bölümü olan binalara abonelik verilir.
 • Toplu abonelerinden yapı kullanma izin belgesi üzerinden toplam bağımsız bölüm sayısı baz alınarak abone türüne göre depozito hesaplanarak alınır. Abonelik türüne göre bağımsız bölümler de dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanır.
 • Bahçe abonesi için abone adresinde ağaçlarının veya çim benzeri yeşil alanın olduğunu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

       
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr