Ana Sayfa Kaçak Su İşlemleri Ve Cezalar

Kaçak Su İşlemleri Ve Cezalar

 

1. Abonelik başvurusunda bulunup süreç tamamlanmadan su kullanılması,

1.1.Abone talebinde bulunmuş fakat abonelik işlemlerini tamamlamadan sayaçlı tüketimde bulunanlar, 30 tona kadar olan kısımda sayacın gösterdiği endeks bulunduğu tarife türünden hesaplanır.

1.2.Abone talebinde bulunmuş fakat abonelik işlemlerini tamamlamadan sayaçlı tüketimde bulunanlar için, 31 m³ ve üzerinde tüketim tespit edilir ise tarife 2 ile çarpılır. Sayaç İdare tarafından emanete alınır ve bedel tahsil edilmeden abone verilmez. (Kademesiz ise uygulanan tarife 2 ile çarpılır. Kademeli ise 1. Kademe tarifesi 2 ile çarpılır. 1. Hukuk Müşavirliği tarafından icra takibine geçilenler hariç)

2-Kaçak ve usulsüz su kullanımı ,

2.1- Abone olmaksızın DESKİ’ye ait su dağıtım hattı, su abone veya şube yolu hattından, kuyu veya kaynaktan boru döşeyerek, motor bağlayarak, şebekeyi delerek su temin etmek ve kullanmak, sayaç yerine düz boru takmak, kayıtsız sayaç takmak, abone olmasına rağmen DESKİ’den izin almaksızın sayacı sökerek tüketim endeksini bozmak, sayacın tüketimini doğru olarak kaydetmesini önleyecek bir tertibat kurarak su temin etmek ve kullanmak, şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile DESKİ’nin görev alanı içerisinde kalan yeraltı veya yerüstü kaynaklarından izinsiz ve ruhsatsız olarak su temin ederek atık su üretmek, işlenmesi yasak olan fiillerden olup, aynı zamanda su hırsızlığı suçunu oluşturduğundan, bu gibiler hakkında yasal soruşturma yapılmakla birlikte, tespit edilen kaçak su ve atık su tüketim miktarı,
cezalı (ilgili maddeye göre hesaplanarak) olarak tahsil edilir ve kaçak bağlantı iptal edilir.

2.3-Abone talebinde bulunmadan su sayacını tesisata takarak su kullananların sayacı tesisattan sökülür. Sayaç üzerindeki tonajların tamamı bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak (meskenlerde bulunduğu en üst kademenin %25 fazlası kadar, diğer abone türlerinde ise, abone türünün en üst kademesinin %50 fazlası kadar cezalı uygulanır.) Sayaç İdare tarafından emanete alınır ve ceza tahsil edilmeden abone verilmez. (Ancak 1. Hukuk Müşavirliği tarafından icra takibine geçilenler hariç)

2.4- Abone olmadan şebekeden sayaçsız düz boru takarak su kullananlar ile abonesi olduğu halde aboneli sayaçtan geçmeden şebekeden düz boru ile bağlantı yaparak su kullananlar için ölçümleme veya kurulan komisyonca tahakkuk ettirilen su sarfiyatı bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin % 100 fazlası kadar cezalı uygulanır. Bahçe ve ağaç sulamalarında bulunduğu ilçe tarifesinin en üst kademesi uygulanır.

2.5- Borçtan dolayı su sayacı tek taraflı veya tesisattan sayaç sökülerek suyu kesilen ve tesisatı mühürlenen abonenin; mührü bozup su sayacını tekrar tesisata bağlayarak su kullandığının tespit edilmesi durumunda, sayaç üzerinde ilk su kesimindeki endeks ile son tespit edilen endeks arasındaki fark, bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak. (Meskenlerdeki en üst kademesinin % 25 fazlası kadar, diğer abone türlerinde ise, abone türünün en üst kademesinin % 50 fazlası kadar cezalı uygulanır.) Sayaç sökülüp tesisata kör tapa takılarak mühürlenir ve sayaç İdare tarafından emanete alınır.

2.6- Borçtan dolayı su sayacı sökülerek tesisatı mühürlenen abonenin; mührü bozup, tesisata düz boru takarak su kullandığı tespit edilirse, abonenin bulunduğu yıl içindeki en yüksek tüketimin (bulunduğu yıl içindeki tüketimi bulunmayanlar en son bulunduğu yıldaki tüketim dikkate alınacak) bir günlük tüketimi 22 hesaplanarak sayacın emanete alındığı tarihten, son kullandığı tarihe kadar tespit edilen gün sayısı bulunduktan sonra tespit edilen tüketim miktarı ile çarpılarak bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin %100 fazlası cezalı uygulanır.

2.7- Borçtan dolayı su sayacı tesisatta tek taraflı sökülerek veya su sayacı İdare tarafından emanete alınarak mühürleme yapılan abonelerden, mührü bozarak tesisata izinsiz su sayacı takarak su kullandığı tespit edilenlerin sayaç üzerindeki endeksin tamamı; abonenin bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak (meskenlerdeki en üst kademesinin %25 fazlası kadar, diğer abone türlerinde ise, abone türünün en üst kademesinin %50 fazlası kadar cezalı uygulanır. Sayaç tekrardan sökülüp tesisata kör tapa takılarak mühürlenir ve izinsiz sayaç İdare tarafından emanete alınır.

2.8.1- Sayaçların çalışmasını kasıtlı olarak engelleyenlerden; Aboneli sayacını ters çevirerek su kullandığı tespit edilen abonelerin ölçümlemesi, en son tahakkuk edilen endeks ile ters çevrilerek tespit edilen endeks arasındaki fark hesaplanarak, bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en yükseğinin %100 fazlası kadar cezalı uygulanır. Aboneli sayacını söküp sayaç yerine düz boru takanların, aboneli sayacını kasıtlı olarak bozanların, sayaç üzerindeki mührü söken veya mühürsüz sayaç takanların, arızalı sayacı İdareden izin almaksızın tamir ettirerek su kullananların vb. durumların tespiti halinde; abonenin bulunduğu yıl içindeki en yüksek tüketimin (bulunduğu yıl içindeki tüketimi bulunmayanlar en son bulunduğu yıldaki tüketim dikkate alınacak) bir günlük tüketimi hesaplanarak sayaç emanete alındığı tarihten, son kullandığı tarihe kadar tespit edilen gün sayısı bulunduktan sonra bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin %100 fazlası cezalı uygulanır.

2.8.2- Aboneli sayacını izinsiz sökerek, yerine izinsiz sayaç takanlar tespit edilirse taktığı sayaç üzerindeki endeks abonenin bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin %100 fazlası kadar cezalı uygulanır. Ayrıca İdaremizde daha önceden her hangi bir abonede kayıtlı olan veya kayıtlı olmayan, tesisata izinsiz takılan yüksek tonajlı, imal yılı eski olan ve tüketimin ne kadarı nerede kullanıldığı bilinmeyen izinsiz sayaçlarda üzerindeki tüketim miktarı yerine ölçme veya kurulan komisyonca abonenin tüketimleri, kullanım türü, alanı, amacı ve kullanım süresi dikkate alınarak tahakkuk ettirilen su sarfiyatı için bulunduğu ilçe tarife türünün en üst kademesinin %100 fazlası kadar cezalı uygulanır.

2.9- Sözleşmesi iptal edilerek, depozitosu iade edilen ve su kullanmaya devam eden abonenin tespiti halinde, depozito ve açma ücreti ile birlikte abone kesildikten sonra sayaç üzerinde kullandığı tüketim bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün (meskenlerdeki en üst kademesinin %25 fazlası kadar, diğer abone türlerinde ise, abone türünün en üst kademesinin %50 fazlası kadar cezalı uygulanır.)

2.10- Şehir şebeke suyu haricinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarından abone olmaksızın, su temin edilerek kullanılan ve atıksu üretilerek kanalizasyon şebekesine bırakılan yerlerde, sayaç varsa sayacın gösterdiği tüketim miktarı, sayaç çalışmıyor ise veya sayaç yok ise, ölçümleme veya kurulan komisyonca tespit edilen atıksu miktarı bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu atıksu tarife türünün en üst kademesinin %100 fazlası kadar cezalı uygulanır. Uygulanan ceza tahsil edilmeden abone verilmez. (1. Hukuk Müşavirliği tarafından icra takibine geçilenler hariç)

3- Abonenin abone olunan yer haricinde farklı bir yere su vermesi yasak olup, aboneden farklı bir yere (meskenden inşaata, bahçeden ticari veya inşaat vb. ) su verilmesinin tespiti halinde, su verilen yere giden tesisat iptal edilip verilen su tüketimi hesaplanarak; usulsüz su kullanım bedeli, bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin %50 fazlasıyla cezalı tahsil edilir. Aynı aboneden ikinci defa su verildiğinin tespiti halinde İdaremizce abone iptal edilir. Verilen su tüketim miktarı hesaplanarak bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin %100 fazlasıyla cezalı tahsil edilir. Bahçe abonelerinde amaç dışı kullanım halinde idare aboneliği iptal eder ve yeni bahçe aboneliği verilmez. (Mülk sahibinin değişmesi hali hariç)

 

İŞLEM ADIMLARI

  1. Kaçak su ihbarının  Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bürolarına ve Alo185 yapılmaktadır. 
  2. Saha ekipleri tarafında ihbar adresinde inceleme ve tespit yapılmaktadır.
  3. Tespit edilen kaçak su adresindeki suyu kullanan vatandaş , Abone İşleri Dairesi Kaçak Su Şube Müdürlüğü komisyonu değerlendirmesi sonucuna göre ücret ve tarifelerdeki cezalar kısmındaki hükümlere göre ceza tahakkuk edilir.
  4. Kaçak suyu kullanan vatandaşın  resmi yazıyla adresine tebliğ edilir.
      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr