Ana Sayfa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlüğü (DESKI) olarak Veri Sorumlusu olarak bilgilendirme yapmaktayız.

Faaliyetlerimize kişisel verilerinizin güvenliğine azami önem vererek devam ediyoruz. Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel ilkemizdir. Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kilan her türlü bilginiz kişisel veri sayılmakta olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak veri sorumlusu olarak DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından işlenecektir.

6698 sayılı Kanun'da belirtildiği şekliyle "Kişisel Verilerinizin İşlenmesi" kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri alınmakta, gerekli denetimler düzenli olarak yapılmaktadır.

1) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz, www.deski.gov.tr internet sitemizi ziyaretiniz, birimlerimizde, abonelik ve tahsilat bürolarımızda, Beyaz Masa, Halkla İlişkiler Masalarımızda, ALO 185 ÇAĞRI MERKEZI aramalarında, su-kanal anıza birimlerine başvurularınız, telefon veya e posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan toplanmaktadır. DESKI'den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, ad, soyad, baba-ana adı, TC kimlik numarası, vergi numarası, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi nüfusta kayıtlı olduğu yer gibi kimlik bilgileri başta olmak üzere, e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi gibi iletişim verileriniz, faaliyet alanımız kapsamında aldığınız hizmetlere ilişkin bilgiler, görsel ve işitsel verileriniz, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, hizmetlerimizi yerine getirebilmek için ve 6698 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz; açık rıza vermeniz halinde hizmetlerin planlanması, icrası, analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize bilgilendirme vb. ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

2) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz DESKI Genel Müdürlüğü'nün tabi olduğu ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak tüm hizmetlere ilişkin hukuki düzenlemeler uyarınca onayınızla, imzanızla düzenlenen işlemlere ilişkin tüm beyanname, bilgilendirme formları, belgeler, elektronik onayınız, elektronik imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz hizmet birimleri, internet sayfalan, mobil uygulamalar, ALO 185 Çağrı Merkezi vb. yollarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle otomatik ya da otomatik olmayan şekilde toplanmaktadır.

3-) Ilgili Kişinin Hakları

DESKI Genel Müdürlüğüne başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

            b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) 6698 sayılı Kanun'un 7 nci Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g)6698 sayılı Kanun'un 11 inci maddesinin (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

4-) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 8 inci ve 9 uncu maddelerinde kişisel verilerin işleme şartları dahilinde kimlere ve ne amaçla aktarabileceği belirlenmiştir. DESKI Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde, yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, ticari faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, yüklenici ve alt yüklenicilerine (taşeronlarına) Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları, yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

5-) Kişisel verilerin işlenmesi şartları

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca "Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez", 2 nci fıkrasına göre ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle: sıralanmıştır;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülügünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) Ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) Ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaystıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasi.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 1 inci fikrast gereğince, yukanda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yanıh veya KEP üzerinden elektronik imzalı olarak Genel Müdürlüğümüze iletebilirsiniz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kanun'un 11 inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak bagvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır

 

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı , olması durumunda kimliğinizi doğrulayıcı belgeleriniz ve talebinizi bildiren dilekçeniz ile DESKI Genel Müdürlüğü merkez veya şubelerine bizzat elden veya deski@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan deski@deski.gov.tr elektronik posta adresini kullanmak sureti ile iletebilirsiniz.

Başvurularınız Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak incelemelere ve kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişiye kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde yazılı veya elektronik ortamdan cevap verilecektir.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Topraklık Mah. Izmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41 Pamukkale / DENİZLİ
Tel : ( 258 ) 297 20 20
Faks : ( 258 ) 263 22 49