Ana Sayfa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AÇIK RIZA BEYANI

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DESKİ) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (6698 Sayılı Kanun) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Aydınlatma Metni ve DESKİ Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası çerçevesinde;

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla DESKİ Genel Müdürlüğü veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; DESKİ’nin vatandaşlara, müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, işlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin yapılması, vatandaşların, müşterilerin hizmetlerden haberdar edilmesi ve akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik, adres, iletişim ve diğer kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4 üncü Maddesi’nde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak DESKİ tarafından bilgilendirildiğimi ve 6698 Sayılı Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, DESKİ tarafından; DESKİ çalışanlarına, görevlilerine, iştiraklarına kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için DESKİ’nin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı kamu kurumlarına, iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerine, yüklenicilerine, alt yüklenicilerine, aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, 6698 sayılı Kanun’un 11 inci Maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; DESKİ’ye başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.deski.gov.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Topraklık Mah. İzmir Bulvarı, No: 41A, 20150, Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan DESKİ Genel Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme ya da noter kanalıyla veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, DESKİ ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri DESKİ’ye bildireceğimi kabul ve beyan ederim.


Açık Rıza Beyan Formu İndirmek İçin Tıklayınız